A Chinese prospective multicenter cohort study evaluating EUS-guided drainage of pancreatic fluid collections using the hot axios system

作者全名:"Zhang, Zheng; Li, Peng; Wang, Sheng; Jin, Zhendong; Du, Yiqi; Yang, Aiming; Feng, Yunlu; Zou, Xiaoping; Wang, Lei; Wang, Xiaoyan; Tian, Li; Zhou, Pinghong; Zhang, Yiqun; Liu, Jun; Ding, Zhen; Zhang, Junwen; Yang, Jian; Sun, Siyu; Zhang, Shutian"

作者地址:"[Zhang, Zheng; Li, Peng; Zhang, Shutian] Capital Med Univ, Beijing Friendship Hosp, Beijing, Peoples R China; [Wang, Sheng; Sun, Siyu] China Med Univ, Shengjing Hosp, Shenyang, Peoples R China; [Jin, Zhendong; Du, Yiqi] Naval Med Univ, Second Mil Med Univ, Changhai Hosp, Shanghai, Peoples R China; [Yang, Aiming; Feng, Yunlu] Chinese Acad Med Sci & Peking Union Med Coll, Peking Union Med Coll Hosp, Beijing, Peoples R China; [Zou, Xiaoping; Wang, Lei] Affiliated Drum Tower Hosp Nanjing Univ Med Sch, Nanjing, Peoples R China; [Wang, Xiaoyan; Tian, Li] Cent South Univ, Xiangya Hosp 3, Changsha, Peoples R China; [Zhou, Pinghong; Zhang, Yiqun] Fudan Univ, Zhongshan Hosp, Shanghai, Peoples R China; [Liu, Jun; Ding, Zhen] Huazhong Univ Sci & Technol, Tongji Med Coll, Wuhan Union Hosp, Wuhan, Peoples R China; [Zhang, Junwen; Yang, Jian] Chongqing Med Univ, Affiliated Hosp 1, Chongqing, Peoples R China"

通信作者: 

来源:JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY

ESI学科分类:CLINICAL MEDICINE

WOS号:WOS:000928222900040

JCR分区:Q2

影响因子:4.1

年份:2023

卷号:38

期号: 

开始页:24

结束页:24

文献类型:Meeting Abstract

关键词:PFC drainage; hot AXIOS system; EUS; evaluation

摘要: 

基金机构: 

基金资助正文: